Behandelovereenkomst

 

 

1.    Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een patiënt zich laat behandelen door één van de podotherapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

2.    Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten van de patiënt te vorderen heeft, welke de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de arrondissementrechtbank bij uitsluiting bevoegd zijn.

3.    Betalingsvoorwaarden

Podocentrum Noord Nederland heeft Infomedics (zie: https://www.infomedics.nl/) opdracht gegeven om onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid de facturering en incasso te verzorgen voor zijn of haar diensten of behandelingen. Infomedics neemt dit werk uit handen van uw zorgaanbieder zodat uw zorgaanbieder meer tijd en aandacht voor u heeft. Als onderdeel van dat proces neemt Infomedics de vordering die uw zorgaanbieder op u heeft vanwege diensten of behandelingen over. U ontvangt van Infomedics de rekening voor de verleende dienst of het product. Om die reden kunt u slechts uitsluitend aan Infomedics betalen.

Uiteraard heeft uw zorgaanbieder aan ons de nodige verplichtingen opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behandeling van (persoons)gegevens. De inrichting van het proces is volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving, ook waar het gaat om uw privacy. Conform de instructies van uw zorgaanbieder hanteert Infomedics de hiernaast onder betalingsvoorwaarden jegens u. Deze voorwaarden verklaart Infomedics mede namens uw zorgaanbieder van toepassing voor alle diensten of behandelingen die u van uw zorgaanbieder afneemt.

 1. Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 2. De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
 3. Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin Infomedics u vraagt de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
 4. De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
 5. Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 7. Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht

8.    Vergoeding

De patiënt dient in de meeste gevallen zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van de factuur bij de zorgverzekeraar. De podotherapeutische zorg wordt vanuit de aanvullende verzekering (voor een deel) vergoed.

Voor de exacte hoogte van de vergoeding kan de patiënt de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar bekijken of contact opnemen met de zorgverzekeraar. De kosten van podotherapie gaan niet ten koste van het eigen risico. Indien de patiënt diabetes mellitus (suikerziekte) heeft (met een zorgprofiel 2 of hoger), ontvangt de patiënt mogelijk een vergoeding vanuit de basisverzekering.

9.    Annulering

Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur voor de afspraak geannuleerd of verzet worden. Afspraken die zonder tijdige afmelding worden verzuimd of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd zijn, worden in rekening gebracht.

De door de patiënt geplaatste bestellingen (podotherapeutische zolen, ortheses, nagelbeugels, etc.) kunnen binnen één werkdag na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakt kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels gelden.

10.Kwaliteit

De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Alle werkzame podotherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Podotherapeutische zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen. Er kan derhalve geen garantie gegeven worden op het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

 

Afspraak maken

 

Podocentrum 

Noord Nederland

Missie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil optimale podotherapeutische patiëntenzorg voor voet- en houdingsgerelateerde klachten bieden in de zin van preventieve zorg, curatieve zorg en prestatiebevordering, waarbij de patiënt centraal staat. 

Met de patiënt wordt samen gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van het klachtenbeeld en indien noodzakelijk zal er multidisciplinair worden gewerkt met collega-podotherapeuten, de huisarts of andere specialisten.

Podocentrum Noord Nederland hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënt. De praktijk wil zorg aanbieden waarbij de podotherapeuten hun kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden middels het volgen van scholing en cursussen.

Visie Podocentrum Noord Nederland

Podocentrum Noord Nederland wil in een veranderende gezondheidszorg de maximale podotherapeutische zorg bieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk ziet het als haar taak de patiënten duidelijk en open te informeren om een optimale samenwerking tussen de patiënt en de podotherapeut te garanderen. 

Middels het delen van kennis en het aanscherpen en opbouwen van (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg vergroot.

 

Podocentrum Noord Nederland heeft diverse locaties

 • Assen
 • Geesbrug
 • Dronten
 • Nieuwlande (Hoogeveen)